Körözött személyek nyilvántartása

A körözött személyek nyilvántartásának célja az ismeretlen helyen lévő személy felkutatása.

A körözött személyek nyilvántartása a következő adatokat tartalmazza:

 a körözött személy

családi nevét és utónevét,

születési családi és utónevét, továbbá annak megváltozása esetén korábbi születési családi és utónevét,

nemét,

születési helyét és idejét,

 anyja születési családi és utónevét, továbbá annak megváltozása esetén korábbi születési családi és utónevét,

személyi azonosítóját,

állampolgárságát vagy hontalanságát,

 lakcím adatát, továbbá annak megváltozása esetén korábbi lakcím adatát,

értesítési címét,

 személyiadat- és lakcímnyilvántartás, a központi idegenrendészeti nyilvántartás, illetve a menekültügyi nyilvántartás szerinti arcképmását,

a körözött személy

álnevét, gúnynevét,

személyleírását, különös ismertetőjegyeit,

 képmását,

ruházatának, a nála lévő tárgyaknak és az általa használt járműnek a leírását,

azonosításával összefüggő, a körözési eljárás során a körözési eljárást lefolytató szerv tudomására jutott adatot,

a körözött személy faji eredetére, vallási meggyőződésére, szexuális magatartására és politikai véleményére utaló különleges adatot,

 a körözött

személlyel szemben alkalmazandó intézkedést,

 személlyel szemben alkalmazandó intézkedés biztonságos végrehajtására vonatkozó adatokat,

személy életének, testi épségének, egészségének védelmére vonatkozó adatokat,

a körözött személy korábbi ismert tartózkodási helyeinek azonosítására alkalmas adatokat,

 a körözött személy tartózkodási helye ismeretlenné válásának időpontját, körülményeit,

a körözött személy vélt, valamint lehetséges tartózkodási helyeit,

 a körözött személlyel kapcsolatba hozható személy

és a körözött személy közötti kapcsolat jellegét,

 a körözés elrendelésének

okát,

jogalapját a jogszabályhely megjelölésével, a bűncselekménnyel összefüggésben elrendelt körözés esetén a bűncselekmény megnevezését, a büntető törvénykönyv szerinti minősítését,

időpontját,

a körözést elrendelő, valamint a körözési eljárást lefolytató szerv

 megnevezését,

személy vagy szervezeti egység értesítési címét, telefonszámát és egyéb elérhetőségét,

 határozatának számát, valamint eljárásának iktatószámát,

kapcsolattartójának elérhetőségeit,

 az eltűntnek

 nyilvánítás időpontját,

 nyilvánító szerv megnevezését,

 nyilvánító határozat számát, iktatószámát,

 nyilvánítást követően az eltűntnek az adatai továbbítására vonatkozó korlátozásokat,

a körözési eljárás során megtett intézkedés

megnevezését,

 elrendelésének időpontját,

 befejezésének időpontját, valamint

 tartalmi leírását,

 eltűnés miatti körözés esetén a belső azonosító kódot, a körözés azonosítására szolgáló kapcsolati kódot, valamint a szakrendszeri azonosító kódot.

 A körözött személyek nyilvántartásába a (2) bekezdés a) pont aa)-ai) alpontjában, valamint a (2) bekezdés b)d)-j), valamint p) pontjában meghatározott adatokat a körözést elrendelő rögzíti.

A körözött személyek nyilvántartásába a (2) bekezdés c) pontjában meghatározott adatokat a körözést elrendelő rögzíti, ha az adat a körözés alapjául szolgáló bűncselekmény tényállási eleme.

A körözött személyek nyilvántartásába a körözési eljárás során ismertté vált, a (2) bekezdés b) pontjában, d)-h) pontjában, j) pontjában valamint l) pontjában meghatározott adatokat a körözési eljárást lefolytató szerv, vagy az intézkedést végrehajtó szerv rögzíti. A körözött személyek nyilvántartásába a körözési eljárás során ismertté vált, a (2) bekezdés c) pontjában meghatározott adatokat a körözési eljárást lefolytató szerv vagy az intézkedést végrehajtó szerv rögzíti, ha az adat a körözés alapjául szolgáló bűncselekmény tényállási eleme.

A körözött személyek nyilvántartásába a (2) bekezdés k) pontjában meghatározott adatokat az eltűntnek nyilvánító rendőri szerv rögzíti.

meghatározott adatok rögzítését követően a nyilvántartó közvetlen adatkapcsolat útján megkeresi

a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szervet,

 a központi idegenrendészeti nyilvántartásnak a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a továbbiakban: Harmtv.) 95. §-a, 96. §-a, 98. §-a és 99. §-a szerinti résznyilvántartásait vezető szervet, valamint

a menekültügyi nyilvántartást vezető szervet,

hogy a körözött személy általa vezetett nyilvántartásban szereplő arcképmását közvetlen adatkapcsolat útján továbbítsa a nyilvántartó részére.

Az (1) bekezdés szerinti adatközlésre kötelezett szerv az arcképmás nyilvántartásba vétele céljából közvetlen adatkapcsolat útján továbbítja a nyilvántartó részére a körözött személy arcképmását.

 A nyilvántartó a 3. § (2) bekezdés a) pontjában szereplő adatokat - azok változásának nyomonkövetése céljából - a 3. § (2) bekezdés a)-l) pontjában meghatározott adatok rögzítésekor, módosításakor vagy javításakor, valamint a nyilvántartásból való adatigénylést vagy adattovábbítást megelőzően elektronikus úton összehasonlítja

a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó személyek esetében a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv által kezelt adatokkal,

 a központi idegenrendészeti nyilvántartás hatálya alá tartozó személyek esetében a központi idegenrendészeti nyilvántartásnak a Harmtv. 95. §-a, 96. §-a, 98. §-a és 99. §-a szerinti résznyilvántartásait vezető szerv által kezelt adatokkal,

 a menekültügyi nyilvántartást hatálya alá tartozó személyek esetében a menekültügyi nyilvántartást vezető szerv által kezelt adatokkal.

 Az adatváltozást az (1) bekezdés szerinti adategyeztetés után a körözött személyek nyilvántartásában haladéktalanul át kell vezetni.

A körözött személyek nyilvántartásában szereplő adatokat a nyilvántartó

 a körözés visszavonását követő harmadik napig,

 eltűnt személy esetén - ha a körözés visszavonására nem került sor, - a körözés elrendelésétől számított 90 évig,

 eltűnt személy esetén az eltűntnek nyilvánító határozat visszavonását követő harmadik napig, vagy

 a körözött személy haláláig kezeli.

Back