A szabadságvesztés végrehajthatóságának elévülése

A szabadságvesztés végrehajthatóságának elévülése

A szabadságvesztés végrehajthatósága elévül:

 tizenöt évi szabadságvesztés vagy ennél súlyosabb büntetés esetén húsz év,

 tízévi vagy ezt meghaladó tartamú szabadságvesztés esetén tizenöt év,

 ötévi vagy ezt meghaladó tartamú szabadságvesztés esetén tíz év,

 öt évet el nem érő tartamú szabadságvesztés esetén öt év

elteltével.

Az elzárás, a közérdekű munka, a pénzbüntetés, a kitiltás és a sportrendezvények látogatásától való eltiltás végrehajthatósága öt év elteltével évül el.

A foglalkozástól eltiltás, a járművezetéstől eltiltás, a kiutasítás és a közügyektől eltiltás végrehajthatósága

 ötévi vagy ezt meghaladó határozott tartam esetén tíz év,

 öt évet el nem érő tartam esetén öt év

elteltével évül el.

Nem évül el

 az emberiesség elleni bűncselekmény (Btk. XIII. Fejezet) miatt kiszabott,

 a háborús bűncselekmény (Btk. XIV. Fejezet) miatt kiszabott,

 az 1945. évi VII. törvénnyel törvényerőre emelt és az 1440/1945. (V. 1.) ME rendelettel módosított és kiegészített, a népbíráskodásról szóló 81/1945. (II. 5.) ME rendelet 11. és 13. §-ában meghatározott egyéb háborús bűntettek miatt kiszabott tizenöt évig tartó vagy ennél súlyosabb,

az életfogytig tartó

szabadságvesztés végrehajthatósága.

A javítóintézeti nevelés végrehajthatósága három év elteltével évül el.

A büntetés és az intézkedés elévülésének határideje a büntetést kiszabó, vagy az intézkedést elrendelő ügydöntő határozat jogerőre emelkedésének napjával, ha a szabadságvesztés végrehajtását felfüggesztik, a próbaidő leteltének a napjával kezdődik.

Ha az elítélt a szabadságvesztés vagy a javítóintézeti nevelés végrehajtása alatt megszökik, az elévülés határideje a szökés napjával ismét elkezdődik.

A szabadságvesztés mellett kiszabott büntetés elévülésének határideje a szabadságvesztés végrehajtása befejezésének vagy a végrehajthatósága megszűnésének napján kezdődik.

Az elévülést félbeszakítja az elítélt ellen a büntetés vagy az intézkedés végrehajtása végett tett intézkedés. Az elévülést minden olyan hatósági intézkedés félbeszakítja, amelyet a büntetés végrehajtásának előbbre vitele érdekében foganatosítottak. A félbeszakítás napjával az elévülés ismét elkezdődik.

 Az elévülés határidejébe nem számít be

 a halasztás ideje, valamint a büntetés-félbeszakítás és a 14. § szerinti végrehajtási sorrendre tekintettel történő megszakítás tartama,

 az a tartam, amely alatt a szabadságvesztés büntetés vagy szabadságelvonással járó intézkedés azért nem hajtható végre, mert a külföldi igazságügyi hatóság az elítélt kiadatásának vagy átadásának végrehajtását a külföldön folyamatban lévő büntetőeljárás lefolytatására vagy a külföldön kiszabott szabadságvesztés, illetve szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtására tekintettel elhalasztotta,

 kiutasítás esetén az a) és b) pontban meghatározottakon kívül az a tartam, amely alatt az elítélt más büntetőügyben kiszabott szabadságvesztést tölt.

Back